Bližšie informácie o projekte

Projekty » BioSecurity - joint action in emergency situations in case of the identification of dangerous and widespread infections in Carpathian region » Bližšie informácie o projekte

 

Kód projektu: HUSKROUA/1901/8.1/0010

Dátum začatia projektu: 1.7.2021

Dátum ukončenia projektu: 30.11.2023

 

Aktivita 1.1: Základné prieskumy súčasnej situácie (informačná platforma)

 

Aktivita 1.2: Usporiadanie okrúhleho stola v Užhorode s prezentáciou a diskusiou o súčasnej situácii s vývojom najlepších riešení v oblasti biologickej bezpečnosti Spätná väzba od hlavných zainteresovaných strán

 

Aktvita 1.3.: Vytvorenie partnerskej siete (platformy inštitúcií) hlavných zainteresovaných strán pre spoluprácu v rámci akčného plánu Usporiadanie prvého stretnutia partnerstva

 

Aktvita 1.4.: Vypracovanie spoločného akčného plánu a usmernení, ako aj informácií na internete so sekciou na výmenu informácií (informačná platforma)

 

Aktvita 1.5.: Uskutočnenie pilotného testovania výrobkov.

 

Očakávané výsledky projektu:

-Vypracovaný akčný plán má veľký vplyv a mení súčasnú situáciu, pokiaľ ide o čas reakcie odborných inštitúcií v prípade mimoriadnych situácií pri biologických katastrofách.

-Vytvorí sa udržateľná spolupráca medzi miestnymi komunitami, odbornými inštitúciami a laboratóriami.

- Výsledkom spolupráce medzi samosprávami, komunitami a odbornými inštitúciami bude trvalá výmena informácií a skúseností, reakcia a efektivita práce v prípade mimoriadnych situácií spojených s biologickou

-V dôsledku zvýšenia úrovne informovanosti miestneho obyvateľstva sa zvýšia možnosti identifikácie nebezpečných vírusov v počiatočnom štádiu, v dôsledku čoho sa v prípade realizácie spoločných opatrení skráti čas na likvidáciu nebezpečných vírusov.

- Vytvorí sa množstvo partnerstiev a iniciatív s miestnym obyvateľstvom.