Služby

 

- komplexná príprava Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z EŠIF a iných finančných mechanizmov (EEA grants, INTEREG, CBC, švajčiarsky FM)

        - spracovanie ŽoNFP, rozpočtu, finančnej analýzy a povinných príloh

 

- komplexné riadenie projektov finacovaných z EŠIF a iných finančných mechanizmov (EEA grants, INTEREG, CBC, švajčiarsky FM)

         - koordináciu projektu (koordnácia odborných činností, lektorov a účastníkov projektu)

         - projektový manažment (príprava žiadostí o zmenu, komunikácia s RO, SORO, komunikácia s dodávateľmi)

         - finančný manažment (príprava žiadostí o platbu, sledovanie čerpania oprávnených nákladov projektu)

         - monitorovanie projektu (príprava monitorovacích správ projektu, sledovanie napĺňania merateľných ukazovateľov)

         - verejné obstarávanie v zmysle zákona o VO

 

 - lektorské služby ako

         - Počítačová gramotnosť

         - Asertivita, Zvládanie stresu

         - Ako začať podnikať - Podnikateľský zámer

         - Projektové riadenie