Ukrajina a Slovensko očami mládeže

Realizované projekty » Ukrajina a Slovensko očami mládeže

„Supported by a grant from Norway"

„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu"

 

„Co-financed by State Budget of the Slovak Republic“

„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 

Výška projektového grantu Prijímateľa R.I.A.: 42 678 Eur

Výška projektového grantu Partnera MAIRR:   28 166 Eur 

 

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ –

„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

  www.eeagrants.org                                                                               www.eeagrants.sk

Regionálna Inovačná Agentúra od 1.6.2016 realizuje projekt "Ukrajina a Slovensko očami mládeže" financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v rámci programu Cezhraničná spolupráca.

Hlavným cieľom nášho projektu je zabezpečenie zvýšenia povedomia o situácii na oboch stranách hranice na základe existujúceho efektívneho partnerstva medzi organizáciami na slovenskej strane a organizáciami na ukrajinskej strane. Realizáciou projektu sa zabezpečí synergický efekt, kedy mladí ľudia prostredníctvom svojich zážitkov ale aj zrealizovaných výstupov budú ďalej šíriť informácie o prihraničných oblastiach. Cieľová skupina  - študenti na oboch stranách nemajú dostatočné informácie (alebo majú skreslené informácie) o spôsobe života, o kultúre, histórii v oblasti prihraničného štátu. 

Projekt prispeje k aktívnemu rozvíjaniu slovensko - ukrajinskej cezhraničnej spolupráce založenej na spoločných aktivitách, ktoré budú realizované na Slovensku aj na Ukrajine. 

Cieľovú skupinu tvoria študenti tvoria študenti vo veku od 12 do 17 rokov. Celkovo sa priamo do projektu zapoja dve skupiny študentov v pošte 16 mladých ľudí na oboch stranách, spolu 32 študentov. 

Pojekt je rozdelený do Hlavnej aktivitity, ktorá pozostáva zo štyroch čiastkových aktivít a z podpornej aktivity Riadenie projektu. 

 

Čiastková aktivita č. 1 - Vyhľadanie a vytvorenie siete spolupracujúcich inštitúcii

Táto aktivita bude realizovaná na slovenskej aj ukrajinskej strane. Podstatou tejto aktivity je vyhľadanie vhodných inštitúcií na oboch stranách v minimálnom počte dve za každú stranu. Spolu s existujúcim partnerstvom bude sieť tvoriť 6 inštitúcii. 

V tejto aktivite je základným partnerstvom spolupráca Regionálnej Inovačnej Agentúry z.p.o. "RIA" a Medzinárodnej asociácie inštitúcií regionálneho rozvoja "MAIRR"

R.I.A. uzavrela v rámci tejto aktivity dve partnerstvá a to so Súkromnou strednou umeleckou školou filmovou a Súkromným bilingválnym gymnáziom Katkin park. 

  

MAIRR zase uzavrela partnertvá s Klasickým gymnázium Rady mesta Užhorod Transkarpatského regiónu a Špecializovanou školou slovenskho jazyka I.-III. číslo 4 Rady mesta Užhorod

 

Čiastková aktivita č. 2 - Výber mladých ľudí a vytvorenie pracovného tímu

 V tejto aktivite budú konkrétne vybraní mladí ľudia, ktorí sa zapoja do realizácie projektu., ich pedagógovia a lektori, ktorí budú zodpovední za odovzdávanie skúseností pri vytváraní a spracovaní videí. Táto aktivita bude realizovaná súbežne na oboch stranách. 

 

Čiastková aktivita č. 3 - Výučba tvorby mediálnych videí

Táto aktivita bude tiež realizovaná súbežne na slovenskej aj ukrajinskej strane. V tejto aktivite sa bude pracovný tím tvorený mladými ľuďmi, pedagógmi a lektormi stretávať a učiť sa vytvárať mediálne videá. Počas tejto aktivity sa uskutočnia „letné školy“, ktoré budú trvať 5 dní. Najprv sa letná škola bude konať v Košiciach. Tejto letnej školy sa zúčastní aj pracovný tím z Užhorodu. Druhá “letná škola“ bude v Užhorode. Tej sa zúčastní aj pracovný tím z Košíc. Táto aktivita bude mať za úlohu zdokonalenie si práce pri tvorbe mediálnych videí.  Rovnako sa uskutoční aj výber tematických okruhov pre videá.

 

Čiastková aktivita 4 – tvorba mediálnych videí

V tejto čiastkovej aktivite sa vytvorí 8 mediálnych videí, každé s dĺžkou maximálne 10 minút na základe určených tematických okruhov (4 mediálne videá vytvoria mladí ľudia z Košíc a 4 videá zase študenti z Užhorodu) . Mediálne videá budú súbežne vytvárané na Slovensku a na Ukrajine.

 

Čiastková aktivita 5 – workshop so záverečnou konferenciou

Workshop so záverečnou konferenciou sa uskutoční v Košiciach za účasti všetkých zainteresovaných partnerov. Dĺžka tohto podujatia bude 2 dni a odprezentujú sa na ňom všetky multimediálne videá a z nich sa vyberú najzaujímavejšie a najlepšie spracované videá. Hodnotenie sa bude realizovať formou hlasovania účastníkov workshopu.

Na workshope si študenti odovzdajú vzájomné skúsenosti, odprezentujú svoje nápady a postrehy z realizovaného projektu .

Nasledujúci deň sa uskutoční konferencia za účastni organizácií zaoberajúcich sa cezhraničnou spoluprácou a regionálnym rozvojom, kde sa zhodnotí realizácia celého projektu.

V rámci workshopu a konferencie sa bude prezentovaná a distribuovaná brožúra „Výmena skúsenosti a dobre praxe“ v troch jazykových mutáciách (slovenský, ukrajinský, anglický jazyk) v rozsahu do 15 strán.