O nás

Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o. vznikla 23.4.2008 a jej poslaním je:

 

1. zabezpečovanie koordinácie spoločných činností a odborných služieb v nasledujúcich oblastiach: 

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 • činnosť informačných kancelárií 
 • príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce 
 • inžinierska činnosť: 
 • zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, ...) 
 • poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond 
 • spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond 
 • technicko – organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond 
 • marketingové poradenstvo 
 • účtovné poradenstvo 
 • mediálne poradenstvo 
 • poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov 
 • poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa 
 • poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti, vizáže a farbové poradenstvo 
 • poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia a kvality 
 • poradenstvo a certifikácia systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov 
 • poradenstvo a certifikácia kvality služieb a osôb 
 • poradenstvo v oblasti spoločenského správania 
 • poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy 
 • poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu 
 • konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (koučing) 
 • poskytovanie organizačno – technických a informačných služieb v doprave 

 

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

 • doučovanie a príprava žiakov a študentov (na maturity, pohovory, ...) formou skupinového alebo individuálneho doučovania 
 • mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch 
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov 
 • uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu 

 

2. aktívne podporovať inovácie a aplikovaný výskum v rámci čoho organizovať školenia, semináre, podporovať zapájanie škôl, vedecko – výskumných organizácií do rámcových programov 

3. aktívne vyhľadávať a podporovať inovatívne, ekologické, regionálne, trvalo udržateľné podnikateľské a rozvojové zámery, týmto poskytovať pomoc poradenskú, finančnú, technickú, najmä prostredníctvom grantov a fondov EÚ, OSN, UNIDO, OECD a ďalších. 

4. v rámci uvedeného podporovať a spolupracovať na projektoch najmä so školami, vedecko - výskumnými organizáciami, tretím sektorom, s malými a strednými podnikateľmi, verejnou správou a štátnymi organizáciami 

5. aktívne podporovať, spracovávať, predkladať, vyhodnocovať a riešiť projekty, realizované školami, vedecko – technickými zložkami, malými a strednými podnikateľmi, tretím sektorom 

6. všestranne prispievať k rozvíjaniu integračného vedomia občanov na princípoch budovania spoločnej Európy 

7. aktívne prispievať k rozvoju inovácií v malom a strednom podnikaní v súlade so zásadami partnerstva , trvalo udržateľného rozvoja 

8. aktívne prispievať a podieľať sa na regionálnom rozvoji 

9. aktívne vyhľadávať a podporovať finančne, technicky, materiálne, odborne ekologické a trvalo udržateľné technológie, postupy, projekty a štúdie 

10. aktívne sa podieľať na implementácii noriem, legislatívy, technických a technologických postupov v krajinách vyspelej Európy a Ameriky do legislatívy SR 

 

Ciele:

1. organizovať školiace programy, konferencie, výstavy a iné akcie, ktoré sú zamerané na inovácie a sú v súlade s naplnením poslaní združenia 

2. zhromažďovať, spracovávať, sprostredkovávať, rozširovať informácie, teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti, realizovať edičnú činnosť v súlade s poslaním združenia

3. poskytovať vzdelávacie, poradenské služby v súlade s poslaním združenia 

4. spolupracovať so všetkými slovenskými a zahraničnými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú záujem pomôcť naplniť poslanie a ciele združenia 

5. hľadať a vytvárať nové modely riešenia inovačných technológií, vedy a výskumu, aplikovaného výskumu, integračných, ekologických problémov, problémov regionálneho rozvoja, , trvalo udržateľného rozvoja 

6. v rámci uvedeného poskytovať odbornú a technickú činnosť 

7. poskytovať inštitúciám a jednotlivcom svoje priestory za účelom napomáhania realizácie projektov v zmysle vyššie uvedených cieľov 

8. poskytovať inštitúciám a jednotlivcom svoje finančné prostriedky formou mikropôžičiek, rizikového financovania a zárodkového kapitálu v zmysle vyššie uvedených cieľov