Carpathian Small Aviation – new approaches for mobility of persons and goods in Carpathian region

Projekty » Carpathian Small Aviation – new approaches for mobility of persons and goods in Carpathian region

Hlavný partner: Medzinárodné letisko Satu Mare (Rumunsko)

Partner 1: Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce „Zakarpatsko“ Zakarpatskej regionálnej rady (Ukrajina)

Partner 2: Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina)

Partner 3: Združenie regionálneho rozvoja pre Karpatský euroregión (Maďarsko)

Partner 4: Regionálna inovačná agentúra “RIA” (Slovensko)

  

PARTNERSTVO BEZ HRANÍC

 

        Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o. od 29. novembra 2021 realizuje projekt Carpathian Small Aviation – new approaches for mobility of persons and goods in Carpathian region“  implementovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI CBC HU-SK-RO-UA

        Cieľom projektu je vytvorenie udržateľnej platformy pre efektívnu cezhraničnú mobilitu osôb a tovaru vytvorením malých leteckých spojení s využitím existujúcej pohraničnej leteckej infraštruktúry, posilnením spolupráce medzi orgánmi pohraničnej samosprávy, odbornými inštitúciami a leteckými spoločnosťami.

      Výzvy, ktoré projekt rieši: v dôsledku bezvízového režimu plánovaného pre Ukrajinu sa zvýšila úroveň mobility osôb a tovaru. Vzhľadom na nerovnosti v infraštruktúre, dlhé časy prepravy a prekračovania hraníc nie sú existujúce typy spojení bez rýchlych leteckých liniek v pohraničných regiónoch natoľko efektívne. Je to veľká výzva najmä v pohraničných regiónoch, a to z dôvodu nízkej hustoty a zlej kvality verejných ciest. Vo väčšine prípadov absencia leteckého spojenia znižuje atraktivitu pohraničných regiónov pre podnikanie a investície. Malá letecká doprava sa musí rozvíjať, aby sa získali výhody existujúcich možností ako alternatívnych prístupov k verejnému dopravnému spojeniu.

     Očakávané výsledky: v rámci projektu budú poskytnuté nové riešenia existujúcich dopravných spojení a strategický prístup založený na rozvoji malého letectva, čo povedie k veľkému pokroku v oblasti zlepšenia dostupnosti regiónov. Zvýšenie počtu cestujúcich a počtu vozidiel ( lietadiel) využívajúcich infraštruktúru malého letectva v prihraničných regiónoch.

      Projekt prináša veľmi veľké a zásadné zmeny v súčasnej situácii: investori, podniky, turisti a mládež budú mobilnejšími a môžu navštíviť prihraničné regióny s využitím leteckého spojenia. Všetci obyvatelia pohraničných regiónov budú mať prospech z výsledkov projektu, ktorý využíva letecké lety ako jeden z rýchlych a lacných druhov dopravy.

        Projekt poskytuje inovatívne prístupy v dopravnom spojení prostredníctvom rozvoja malej leteckej dopravy pre mobilitu osôb a tovaru. Ide o jeden z najinovatívnejších prístupov, ktoré boli kedy navrhnuté v pohraničných regiónoch v oblasti rozvoja udržateľnej a klimaticky odolnej dopravy.

 

Celkový rozpočet: 1 111 108,40 Eur

Rozpočet R.I.A.: 107 365,20  Eur

Z toho

príspevok ENI: 96 628,68 Eur

spolufinancovanie SR: 5 368,26 Eur