Bližšie informácie o projekte

Projekty » Carpathian Small Aviation – new approaches for mobility of persons and goods in Carpathian region » Bližšie informácie o projekte

 

 

 

 

 

 

 

Kód projektu: HUSKROUA/1901/7.1/0053

Dátum začatia projektu: 29.11.2021

Dátum ukončenia projektu: 28.12.2023

 

 

AKTIVITY PROJEKTU

 

Aktivita 1. 1.Vytvorenie národných pracovných skupín

Aktivita 1.2. Usporiadanie 4 okrúhlych stolov (on-line) s prepojením regionálnych letísk z cieľovej oblasti

Aktivita 1.3. Postup výberu pilotných obcí, ktoré sú motivované a ochotné zriadiť letiská a pristávacie dráhy

Aktivita 1.4. Vyšetrovacie návštevy a 4 tematické semináre v každom regióne (on-line)

Aktivita 1.5. Pracovné stretnutia a školenia s pilotnými komunitami, ktoré chcú rozvíjať malé letectvo v RO, UA, SK, HU

Aktivita 1.6. Integrácia pilotných komunít do koncepcie malého letectva cezhraničnej spolupráce (práca expertov)

Aktivita 1.7. Vypracovanie koncepcie malého letectva cezhraničnej spolupráce a akčného plánu na roky 2022 - 2030

Aktivita 2.1 Vytvorenie databázy odborných inštitúcií v RO, UA, SK a HU

Aktivita 2.3. Usporiadanie fóra o malom letectve 2022

Aktivita 2.3. Výmenné stretnutia pre odborné inštitúcie, samosprávy a pilotov

Aktivita 2.4. Vypracovanie komunikačného plánu a investičných plánov

Aktivita 2.6. Založenie Malej školy akadémie na Ukrajine a v Rumunsku

Aktivita 2.7. Uskutočnenie školení pre zamestnancov pilotov malej leteckej školy.

Aktivita 3.1. zdieľanie webovej platformy v oblasti

Aktivita 3.2. Sprievodca VFR pre letiská, letiská a pristávacie dráhy s leteckou mapou

Aktivita 3.3. Vypracovanie a šírenie projektových materiálov ( letáky, brožúry, tlačové správy, Koncepcia malého letectva, Sprievodca VFR, krátke videoklipy)

Aktivita 3.4. Usporiadanie festivalov malého letectva v každej partnerskej krajine: RO,UA,SK a HU

Aktivita 3.5 Medzinárodná letecká súťaž

 

 

Očakávane výsledky projektu:

-Novovybudovaná infraštruktúra pre malé letectvo v rámci rozvinutej koncepcie CBC Aviation a nové riešenia pre malé letecké spojenie

- letiská sú vybavené a funkčné

- Vznik leteckých škôl pre male letectvo

- Zvýšenie počtu lietadiel využívajúcich modernizovanú infraštruktúru

- Zvýšenie povedomia miestneho obyvateľstva o hraniciach a dopravnej infraštruktúre

 - Zvýšená informovanosť podnikov a profesionálnych spoločnosti v leteckom sektore